ชื่อองค์ความรู้ที่ 6  : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สำนัก/หน่วยงาน    : สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ที่มา หรือความจำเป็น หรือการได้มา ของเนื้อหาองค์ความรู้

๑. ความรู้ที่ใช้ในการดำเนินงาน

ปัจจุบัน ปัญหาความเจ็บป่วยฉับพลันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดคะเนไว้ล่วงหน้าได้ ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพจำนวนมากในแต่ละปี การเรียนรู้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้องอาจช่วยป้องกันความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุเล็กน้อย ๆ
ก็ตาม โดยช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
ด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น การทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเย็น หรือใช้ผ้าพันแผลกดห้ามเลือดสำหรับบาดแผล
จากของมีคม ตลอดจนการรับมือในกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจส่งผลถึงชีวิตด้วยเช่นกัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(First Aid) เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บทันที ณ บริเวณเกิดเหตุ อาจเป็นการใช้ทักษะความรู้เฉพาะทางหรือการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการช่วยเหลืออาจใช้เพียงอุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้น เพื่อประคับประคองอาการของผู้ป่วยจนกว่าจะได้รับการรักษาจากบุคลากร
ทางการแพทย์ หรือถูกส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน สป. ตระหนักถึงความสำคัญในจุดนี้และสำนักที่ส่งเสริมกิจกรรมและมีการสอน รวมถึง
การเผยแพร่การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่สำนักได้มีการจัดกิจกรรมไว้

Download เอกสาร คลิ๊กที่นี่

 

ชื่อองค์ความรู้ที่ 8 : การรวบรวมข้อมูลของกระบวนการวิจัย
สำนัก/หน่วยงาน    : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่มา หรือความจำเป็น หรือการได้มา ของเนื้อหาองค์ความรู้

๑. ความรู้ที่ใช้ในการดำเนินงาน

1.1 ผู้วิจัย: ลักษณะสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูล

1) ความหมายของข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งที่ถือหรือยอมรับว่า
เป็นข้อเท็จจริง ซึ่งยังไม่มีการประมวลสำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือ การคำนวณ

2) ลักษณะของข้อมูลที่ดี ข้อมูลในการประเมินที่ดีควรเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ทันสมัย และชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 มีความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง ข้อมูลที่รวบรวมได้ตรงกับข้อเท็จจริง ปราศจากอคติ หรือความลำเอียง

2.2 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) หมายถึง ข้อมูลนั้นมีความครบถ้วนตามที่ต้องการ

Download เอกสาร คลิ๊กที่นี่

ชื่อองค์ความรู้ที่ 11 : การบริหารงบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรม
สำนัก/หน่วยงาน     : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ที่มา หรือความจำเป็น หรือการได้มา ของเนื้อหาองค์ความรู้

๑. ความรู้ที่ใช้ในการดำเนินงาน

ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

๒. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

2.1 จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้เพื่อกำหนดองค์ความรู้

2.2 สืบค้นเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก

2.3 ประชุมสรุปองค์ความรู้ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.4 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในหน่วยงาน

2.5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการความรู้

2.6 จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซด์

Download เอกสาร คลิ๊กที่นี่

ชื่อองค์ความรู้ที่ 10 : การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสำนัก/หน่วยงาน

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มา หรือความจำเป็น หรือการได้มา ของเนื้อหาองค์ความรู้

๑. ความรู้ที่ใช้ในการดำเนินงาน

สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานบุคคลเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ก.ค.ศ. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการสอน ได้เปลี่ยนสายงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมให้ได้รับความก้าวหน้าเป็นผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ เจตคติ และทักษะบรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรกำหนด และดำรงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข

Download เอกสาร คลิ๊กที่นี่

 

ชื่อองค์ความรู้ที่ 9  : การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สำนัก/หน่วยงาน    : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มา หรือความจำเป็น หรือการได้มา ของเนื้อหาองค์ความรู้

๑. ความรู้ที่ใช้ในการดำเนินงาน

ในการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มุ่งเน้นการจัดการความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่ควรถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับความรู้ ความเข้าใจนำไปใช้
ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น นำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน นำไปบูรณาการในการปฏิบัติงานการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในองค์การ หรือกับหน่วยงานภายนอกองค์การ
ที่ทำงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องการสรรหาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ถูกต้อง

Download เอกสาร คลิ๊กที่นี่

ชื่อองค์ความรู้ที่ 7  : การสร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือของกระบวนการวิจัย
สำนัก/หน่วยงาน    : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่มา หรือความจำเป็น หรือการได้มา ของเนื้อหาองค์ความรู้

๑. ความรู้ที่ใช้ในการดำเนินงาน

1.1 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยทำการศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
เพื่อการสร้างเครื่องมือในการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนี้

1) ผู้วิจัย : การสร้างเครื่องมือในการวิจัย

– กำหนดขอบเขตและจุดมุ่งหมายของการสร้าง

– ระบุเนื้อหา/ตัวแปรที่ต้องการวัด

– ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการจะวัด

– นิยามปฏิบัติการ (operational definition) ตัวแปรที่ต้องการวัด

– ในกรณีที่ไม่สามารถนิยามตัวแปรให้ชัดเจน ให้เก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อนำมาสร้าง
ข้อคำถาม

 

Download เอกสาร คลิ๊กที่นี่

ชื่อองค์ความรู้ที่ 5  : การขอเพิ่มหลักสูตร/รายวิชาของโรงเรียนนอกระบบ
สำนัก/หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ที่มา หรือความจำเป็น หรือการได้มา ของเนื้อหาองค์ความรู้

๑. ความรู้ที่ใช้ในการดำเนินงาน

เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้ที่มีความรู้ (นางสาววราภรณ์ สุวรรณศิริ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายศรัณ  อัยราน้อย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ) ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเพิ่มหลักสูตร/ รายวิชาของโรงเรียนนอกระบบเป็นอย่างดี

Download เอกสาร คลิ๊กที่นี่

ชื่อองค์ความรู้ที่ 4  : การใช้เทคโนโลยีในการฝึกอบรม
สำนัก/หน่วยงาน    : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ที่มา หรือความจำเป็น หรือการได้มา ของเนื้อหาองค์ความรู้

๑. ความรู้ที่ใช้ในการดำเนินงาน

การใช้งานเว็บไซด์สถาบันฯ เป็นเครื่องมือช่วยในการฝึกอบรม

๒. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

2.1 จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้เพื่อกำหนดองค์ความรู้

2.2 สืบค้นเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก

2.3 ประชุมสรุปองค์ความรู้ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.4 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในหน่วยงาน

2.5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการความรู้

2.6 จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซด์

Download เอกสาร คลิ๊กที่นี่

ชื่อองค์ความรู้ที่ 3 : เทคนิคการให้บริการ/ปรึกษา/แนะนำผู้ใช้บริการ
สำนัก/หน่วยงาน    : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา หรือความจำเป็น หรือการได้มา ของเนื้อหาองค์ความรู้

๑. ความรู้ที่ใช้ในการดำเนินงาน

ความรู้ในการจัดทำองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการให้บริการ/ปรึกษา/แนะนำผู้รับบริการ มีดังนี้คือ

1) ความหมายของการให้บริการ/ให้คำปรึกษา/ให้คำแนะนำ

1.1) การให้บริการ หมายถึง พฤติกรรม กิจกรรม หรือกระบวนการดำเนินของบุคคลหรือองค์การเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น  พร้อมทั้งทำให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกที่ดี และในขณะเดียวกัน
รู้สึกประทับใจในสิ่งที่รับไปพร้อม ๆ กัน

1.2) การให้คำปรึกษา หมายถึง วิธีการในการช่วยเหลือโดยการรับฟังการสนับสนุน
ให้กำลังใจในการแก้ไขปัญหา การให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้มาขอรับคำปรึกษา

1.3) การให้คำแนะนำ หมายถึง แนะนำ แนะแนว ชี้ให้เห็น แสดงออกถึงทางเลือก ข้อมูล ข้อเท็จจริง ฯลฯ เพื่อให้ผู้ที่มาขอคำแนะนำใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจด้วยตนเอง

Download เอกสาร คลิ๊กที่นี่

ชื่อองค์ความรู้ที่ 2  : การประสานงาน (การเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงาน – Liaison Officer : LO)
สำนัก/หน่วยงาน    : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

ที่มา หรือความจำเป็น หรือการได้มา ของเนื้อหาองค์ความรู้

๑. ความรู้ที่ใช้ในการดำเนินงาน

1.1 มีความรู้เกี่ยวกับผู้แทนจากต่างประเทศเป็นอย่างดี อาทิ ข้อมูลประเทศ ขนบธรรมเนียม/ประเพณี ประวัติ ข้อมูลด้านการแพทย์ ข้อจำกัดด้านอาหาร เป็นต้น

1.2 หลักพิธีการทูต การรับรองแขกต่างประเทศ และมารยาทสากล

1.3 มีความรู้เกี่ยวกับกำหนดการ/ขั้นตอนพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ

1.4 มีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน สถานที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำหนดการ

1.5 มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และสถานที่สำคัญที่น่าสนใจของพื้นที่

1.6 มีทักษะการฟัง การพูด และสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

Download เอกสาร คลิ๊กที่นี่